Általános szerződési feltételek

A www.sutifalva.hu internetes oldalon a jelen szerződés szerinti Eladó kézműves termékek, valamint egyéb használati tárgyak árusítását valósítja meg (webáruház). Ezen általános szerződési feltételek tartalmazzák azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket a webáruházban való vásárlással kapcsolatosan az I. pontban részletezett Felek elfogadnak.

 

1. A szerződést kötő felek

1.1 A szerződést kötő felek az alábbiak: SMARTCAR-MÉDIA Kereskedelmi KFT (Budakalász, 2011. Tanító utca 40. 23766646-2-13) 06/30 243-1274, e-mail: sutifalvashop@gmail.com, a továbbiakban röviden Eladó, valamint az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója (a továbbiakban röviden Vevő). Eladó és Vevő megnevezése együtt, röviden: Felek.

 

2. A szerződés tárgya

2.1 Felek a jelen szerződésben és a webáruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó  által működtetett honlap tartalmazza, ahol a terméke ára mellett a termék leírása és/vagy színes fotója is megtalálható.

 

3. A szerződés létrejötte

3.1 A Felek közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésével, az űrlap kezelési felületén a szerződés létrejöttét eredményező kezelőfelületre kattintva jön létre. A regisztráció nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlást.

3.2 Az Eladó vállalja, hogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnek, amelyben tájékoztatja arról is, ha valamely termék már nem található meg a webáruház készletében. A termék adás-vételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre Felek között.

 

4. Felek jogai és kötelezettségei a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatosan

4.1 A Felek közötti jogviszony fennállása alatt -ideértve a regisztráció folyamatát is-  a felhasználó köteles a saját személyes adatait, és a megrendelés egyéb adatait hibátlanul, és az Eladó által megjelölt részletességgel és pontossággal megadni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő pontatlan, vagy valótlan tartalmú adatot közölt, illetve valamely adatot nem adott meg, jogosult a Vevő hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni. Felek megállapodnak, hogy az adatok pontatlan, vagy valótlan, vagy hiányos megadásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

4.2 Vevő kötelezi magát, hogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik a regisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel. Felek megállapodnak, hogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

4.3 Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy személyesen egyeztetni. Amennyiben Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani. Amennyiben a megrendelés már visszaigazolásra került, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Utóbbi esetben Eladó a Vevő által korábban már megfizetett vételárat köteles 5 (öt) munkanapon belül visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy az ilyen visszatérítés esetén Vevő kártérítés, késedelmi kamat, vagy költségei (pl. bankköltség) megfizetését Eladótól nem követelheti, figyelemmel arra is, hogy a megrendelés teljesítésének visszautasítására, vagy a szerződéstől való elállásra saját magatartása következményeként került sor.

4.4 A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte.

4.5 Amennyiben Eladó tudomására jut, hogy Vevő, vagy Vevő és az Eladó között létrejött jogviszony bármely elemének (például regisztrációs űrlap, jelszó) felhasználásával bármely más személy az Eladó hardvere, szoftvere, árukészlete, vagy Eladó birtokában, vagy tulajdonában lévő bármely más dologgal szemben az Eladó által előzetesen jóvá nem hagyott tevékenységet készített elő, kísérelt meg, vagy követett el, Eladó jogosult a Vevő regisztrációját rendszeréből törölni, és a Vevő által esetlegesen megrendelt áruk Vevőnek való átadását megtagadni, és az esetlegesen már kifizetett vételárat az okozott kárnak megfelelő összegben- visszatartani.

 

5. Szállítási feltételek, a kárveszély átszállása

5.1 A termékek átadása a Foxpost RT. segítségével történik. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 2-4 munkanapon belül a terméket átadja a Foxpost-nak kiszállítás céljából.

5.2 A postai szállítást Eladó a Foxpost csomagküldő szolgáltatását igénybe véve végzi. Eladó a postázást végző szervezet működéséből eredő kárért, költségért, vagy késedelemért felelősséget nem vállal.

5.3 Abban az esetben, ha a szállítás bármely okból meghiúsul, a Foxpost mindenkori üzletszabályzatának megfelelően kell eljárni. Amennyiben Vevő a csomagot második kézbesítés alkalmával sem veszi át, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a Foxpost üzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő,  a Foxpost a csomagot visszaküldi az Eladónak. A visszaküldéssel kapcsolatos minden költség viselésére Vevő köteles. Ebben az esetben Vevő köteles felvenni a kapcsolatot Eladóval a csomag átvétele érdekében, és köteles a csomagot személyesen, az Eladó telephelyén átvenni. Amennyiben Vevő a csomagot személyesen nem veszi át annak Eladó általi ismételt kézhezvételétől számított 30 napon belül, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és  köteles az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül, költségei (ideértve különösen minden  szállítási költséget, és az áruban a postázás miatt keletkezett kár összegét) levonását követően a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása miatt került sor.

5.4 A szállítás díja a Foxpost mindenkori díjszabása szerint alakul. Az aktuális megrendeléshez kapcsolódó szállítási díjat Eladó a visszaigazolásban közli Vevővel. A szállítási díjat 1200,- Ft-ig a Vevő fizeti meg. Amennyiben ez a költség meghaladja az 1200 Ft-ot, az azon felül eső részt Eladó átvállalja.

5.5 Amennyiben Vevő előreláthatólag nem lesz képes a termékeket határidőben átvenni, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul írásban, az ok, és a tényleges átvétel idejének megjelölésével tájékoztatni. Amennyiben a megjelölt ok Eladó megítélése szerint nyilvánvalóan alaptalan, vagy a tényleges átvételre megjelölt határidő a megrendeléstől számított 30 napon túli, Eladó jogosult elállni a szerződéstől, és az elállástól számított 5 (öt) munkanapon belül költségei levonását követően, a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásra saját magatartása következményeként került sor.

5.6 Pénzvisszatérítés Vevőnek a visszatérítésre rendelkezésre álló határidő kezdetéig tett ellentétes  rendelkezése hiányában arra a számlára történik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásából keletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy erre a Vevő magatartása következményeként került sor.

5.7 Amennyiben a termékek átvétele bármely, a Vevő érdekkörében felmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély az eredeti szállítási határidőben átszáll a Megrendelőre.

5.8 A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.

 

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék vételárárnak és a szállítási díjnak megfizetése utánvéttel, vagy előzetes banki átutalással lehetséges.

6.2 Az utánvéttel való fizetés postai szállítás esetén a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik, a Foxpost mindenkori üzletszabályzata szerint.

6.3 Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó bankszámlájára utalja át a vételárat. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett.

6.4 Előzetes banki átutalás esetén Eladó jogosult a Vevő által megrendelt termékeknek csak azon hányadát szállítani, amelyekre vonatkozóan a vételár és a szállítási díj megfizetésre került. Eladó az ezt követően esetlegesen fennmaradó összeget az átutalástól számított 5 (öt) munkanapon belül Vevő számára visszautalja. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszautalásra saját magatartása miatt került sor.

6.5 Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat érvényesítésére

6.6 Az Eladó az általa leszállított valamennyi áru tulajdonjogát mind a vételár, mind egyéb járulékos követeléseinek teljes mértékű kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartása ugyanakkor nem érinti a kárveszély eredeti szállítási határidőben történő átszállását.

6.7 Eladó ugyanazon Vevő által, ugyanazon napon és ugyanazon rendelési számmal eszközölt 10 000 Ft feletti vásárlás esetén a Vevő által megadott szállítási címre való postai szállítás első megkísérlésének költségét (postázási kedvezmény) elengedi.

 

7. Hibás teljesítés

7.1 Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag hibátlan minőségű terméket értékesít.

7.2 Ha a megrendelt termék mégis hibás, vagy a szállítás során megsérült, akkor azt a Vevő írásbeli kérésére Eladó díjmentesen kicseréli.

7.3 Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, és Vevő élni kíván jelen szerződésben és a jogszabályokban részletezett jogaival, minőségi kifogás ügyintézése az alábbiak szerint alakul. (1) Vevő kapcsolatot létesít a Vevőszolgálattal, és bejelenti kifogását ismertetve annak okát is. (2) Vevő visszaküldi a terméket és a termékhez kapcsolódó a számlát Eladó címére. Az ekkor keletkező igazolt postázási költséget a panasz megalapozottsága esetén- Eladó köteles Vevőnek megtéríteni. Amennyiben a termék, vagy a számla nem érkezik vissza a kifogás bejelentésétől számított 14 napon belül Eladó a minőségi kifogást tárgytalannak tekinti. (3) Az áru visszaérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül Eladó az árut megvizsgálja, és megállapítja a minőségi kifogás megalapozott voltát. Amennyiben a minőségi kifogás megalapozott, és csereáru rendelkezésre áll, a Vevő választása szerint Eladó a csereárut saját költségén megküldi Vevőnek, vagy annak vásárláskori vételárát és a visszaküldés postázási költségét átutalja Vevőnek. (4) Amennyiben a panasz nem jogos, erről Vevőt értesíti, és tájékoztatja az áru átvételének lehetőségéről.

7.4 A Vevő tudomásul veszi, hogy az üzlet kis darabszámban árusítja az egyes termékeket, ezért amennyiben azok cserére szorulnának, és a raktárkészleten nem található meg ugyanazon fajtájú áru, a csereáru beszerzése aránytalan többletköltséget eredményez. Amennyiben cserére nincs lehetőség, Eladó a kifogásolt termék árát visszatéríti. Felek megállapodnak, hogy azon okból eredően, hogy Eladó nem volt képes kicserélni a terméket Vevő kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelhet, figyelemmel arra, hogy erre az üzlet jellege miatt került sor.

 

8. A szerződés hatálya és megszűnése

8.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

8.2 A Felek bármelyike jelen szerződést azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabb rendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése a jelen szerződés szerint történik.

8.3 A szerződés 9.2 pontjában foglalt rendelkezések a szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak.

 

9. Adatvédelem

9.1 Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

9.2 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

9.3 Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a webáruház honlapján  a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenül kérhető.

9.4 A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni. Az Eladó hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Vevőket, akik a hírlevél küldését kérték.

9.5 Vevőnek lehetősége van arra, hogy bármely általa kiválasztott termékről – saját nevében és e-mail címével értesítést küldjön harmadik személynek. A rendszer az így értesített harmadik személy adatait és a levelet nem rögzíti.

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri.

10.2 Felek megállapítják hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta.

10.3 Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

10.4 Felek törekedne a jelen szerződés teljesítése folyamén felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

 

Budapest, 2018. november 12.